11 Ekim 2008 Cumartesi

***Kabalı köyü***

KABALI KÖYÜ

TARİHÇESİ:
Köyün tarihi çok eskidir fakat ne zaman kurulduğu bilinmemektedir.bu köyün yetiştirdiği en önemli şahsiyet sadrazam esseyit hasan paşadır."Hasan Paşa, Kabalı Köyünden Çardakzadelerden Mehmet Abdullah Ağa'nın oğludur. 1679 senesinde doğmuş, genç yaşında İstanbul'a gelmiştir. Yeniçeri Oca-ğına girerek 1718 yılında çorbacılığa terfi etmiş. 1734 yılında İse Kul-Kethudalığı'na getirilmiştir. 1736 yılında bu görevinden azledilerek memleketine ikamete gön­derilmiştir. Bir yıl memlekçtinde ikamet eden Hasan Paşa, 1737 yılında 32. Bölük Kethudalığı ve Cebeciler üzerine de Ağa Vekili olarak tayin edilince İstanbul'a gel­miştir.

Aradan bir süre geçtikten sonra Kul-Kethudası İbrahim Ağanın ölümü üze­rine 1738 yılı sonlarında Hasan Ağa ikinci defa olarak Kul-Kethudası olmuş aynı yıl Belgratta Serasker Mehmet Paşanın ölümü üzerine Yeniçeri Ağası olmuştur. Ha­san Ağa bu görev sırasında Ruslarla yapılan Azov ve Krozka Muharebelerinde gösterdiği kahramanlıkla Osmanlı ordusunun dağılmaya yüz tuttuğu bir sırada ye­niçerileri iki gün içinde Tuna'nın karşı sahîline geçirerek Adakale'nin fethini gerçek­leştirmiştir.

Hasan Ağa Belgrad'ın kuşatılması ve alınmasında da büyük kahraman­lıklarda bulunmuştur. Bu hizmetlerinden dolayı kendisine Yeniçeri Ağalığı uhdesinde kalmak üzere 1739 yılında vezirlik rütbesi verilmiştir.""Hasan Paşa uzunca bir süre bu makamım koruduktan sonra Sadrazam Heki-moğlu Ali Paşanın görevden alınmasıyla 1743 yılında sadrazamlığa getirilmiş, ve iran'la yapılan muharebeyç devam etmek üzere otuz gün zarfında hazırlığım yapa-rak Üsküdar'a geçmesi emredilmiştir.

Yeni sadrazam bir yandan sefer hazırlıkları yaparak Üsküdar'a geçmiş öte yandan da Diyarbakır Seraskerine yardım olarak bir miktar yeniçeri ve cebeci ordusunu hemen yola çıkarmıştır. Hasan Paşanın Sadare-tine rastlayan günlerde Kerkük Kalesini zaptetmiş olan Nadir Şah Musul Kalesin! de kuşatmış, fakat Türk askerinin kahramanlığı karşısında büyük kayıplar vererek kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

Bu olay Hasan Paşanın Sadaretinin ilk günlerine rastlaması da onun uğuruna yorumlanmıştır. Sorunun bu biçimde hallol-ması üzerine Sadrazamın sefere çıkmasından vazgeçilmiştir.""Hasan Paşa sadareti sırasında memleket meseleleriyle yakından ilgilenmiş 1745 yılı ortalarında Arnavutluk'a kadar uzanan bir inceleme gezisinde bulunmuştur."

"Hasan Paşa üç seneden fazla makamım koruduktan sonra 1746 yılında is­tanbul halkı yüzünden görevinden azledilmiş ve 1746 yılında Rodos'a sürgüne gönderilmiştir- Görevden alınmasının asıl nedeni meçhuldür. 1747 yılında İçel Vali-lîğine getirilen Hasan Paşa yedi ay sonra da Diyarbakır Valiliğine atanmıştır."

"Hasan Paşa Diyarbakır Valiliği sırasında 1748 yılının Aralık ayının ondördün-cü günü vefat etmiştir. Mezarı Diyarbakır'da Dağ Kapışı yakınındaki Cino-Başı de­nilen yerdedir. Hasan Paşa ağır başlı, yumuşak huylu son derece dindar bir zattır. O, Ümmi bir kimse olmasına rağmen son derece zeki bir insandır. Uzunca bir süre yeniçeri ağalığı ve sadrazamlık yapmış olan Hasan Paşanın bu görevleri sırasında en ufak bir ...


KABALI KÖYÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ:

Kabalı köyü 2000 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 97 'dir.Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren başlayan göç, özellikle Ankara'da yoğunluk kazanmıştır.

Eğitim ve öğretime büyük önem veren Kabalılılar köyün kuruluş yıllarından günümüze gelinceye kadar önemli insanlar yetiştirmişlerdir. Köyün İlkokulu Sadrazam Esseyit Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Ancak bu okul zamanla yıkılmıştır. Daha sonra, eski adı Finifis, yeni adı Muratkaya olan köyün alt tarafında bulunan Karakütük mevkiindeki bölge ilkokulunda okuyan Kabalılılar öğrenimlerine büyük kentlerde devam etmişlerdir. Halen köyün öğrencileri Çamlıkaya koyünde öğrenimlerine devam etmektedirler.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. En çok ekilen tarım ürünleri buğday, arpa, fiğdir. Ayrıca patates, fasulye ve laha­na gibi sebzeler de yetiştirilmektedir.Göç olayı ile birlikte hayvancılık önemini kaybetmeye başlamıştır.

Bugün köyde sadece 75 büyük ve 150 adet küçükbaş hayvan var­dır.Kabalı koyunun yaylası Keti Yaylasıdır, Bu yaylaya Gülkonak, Muratkaya, Göllüköy, Sarıyayla köyleriyle birlikte çıkarlar.

Ancak yay­lada uzun süreli kalmazlar.Köyün tarihi çok eskidir. Fakat ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgiler mevcut de­ğildir. Köyde bir medrese bulunduğu bilin­mektedir. Bu köyün yetiştirdiği devlet adamı Sadrazam Esseyit Hasan Paşanın yaptırdığı camii, mektep ve medrese yıkılmıştır.Otomatik telefonu, şebekeli suyu, kanalizasyonu, elektriği vardır.

Ayrıca sağlık ocağı, Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır.Bu köyün yetiştirdiği en ünlü kişi tarihi bir şahsiyet olan Seyyid Hasan Paşa'dır. Kendisi hakkında Prof.Dr, Ali Rıza Atasoy ve Mehmet Celalettin Atasoy'un yazdığı "Tokat Reşadiye'li Sadrazam Seyyid Hasan Paşa" adlı kitapta şu bilgiler ve­rilmektedir.


KÖYÜN OKUMUŞ KİŞİLERİ:


ÖĞRETMEN: MUSTAFA KARACA,ERDAL ÇARDAK,KAZIM BOYRAZOĞLU,SELAHATTİN BOYRAZ,SEBAHATTİN YILMAZ,ŞÜKRÜ KARACA,NURAN KARACA,OSMAN ÇARDAK,AYDEMİR ÇARDAK,MEHMET KAYA,BURHAN KARACA,HATİCE ÇARDAK
DOKTOR: SADIK ÇARDAK,KUBİLAY KARACA,İNCİ KARACA,MUAMMER ALKAN BOYRAZOĞLU,HAKAN BOYRAZOĞLU,UMRAN ASUMAN BOYRAOĞLU,MEHTAP BOYRAZ,SİBEL ÇARDAK,ŞÜKRAN BOYRAZOĞLU,OĞUZHAN BOYRAZOĞLU.
SUBAYLAR: OSMAN KARACA,ORHAN KARACA,YÜKSEL KARACA,MUHLİS ÇARDAK,ZEKAİ KARACA,TURAN KARACA,DOĞAN KARACA,ATİLLA KARACA,KORAY KARACA,ŞEKET ÇARDAK,ÖMER ÇARDAK
MÜHENDİSLER: MUSTAFA KARACA,AYDIN BOYRAZ,ERTUĞRUL ALTUNBEK,MUAMMER ÇETİN,TALAT BEK,ÜNAL KARACA,FATİH ÇARDAK
HUKUKCULAR: ŞÜKRÜ KARACA,HANDAN BOYRAZ,FATMA ÇARDAK
İŞL.-İKTİSATCI:KAYA BOYRAZ,HÜSEYİN ALTUNBEK,SÜLEYMAN DEMİREL,KENAN ÇARDAK,HAYATİ BOYRAZ,FERİT ALTUNBEK
DİĞER: KEMAL BOYRAZ,NADİR ALTUNBEK,NURAY ALTUNBEK,NECLA ÇETİN,GÜLLÜ ALTUNBEK,BİROL ÇARDAK,KEMAL ÇARDAK,SEYFİ ŞEFİK ÇARDAK. . .

kabalı köyü